Český rybářský svaz, místní organizace, Palackého 2678, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Aktuální informace
16. 9. 2017
NAŠE MÍSTNÍ ORGANIZACE MÁ OPĚT ZÁVODNÍ DRUŽSTVO
Po více jak deseti letech má naše místní organizace opět závodní družstvo v lovu ryb na umělou mušku a to ve složení Roman Zuzaňák (vedooucí a trenér), René Zuzaňák, Martin Sosnowski a Zdeněk Matuška.

Navíc hned při prvním závodě Krajské divize se toto družstvo MUŠKAŘI ROŽNOV umístilo s celkem 79.798 body na prvním místě před družstvy Veteránů, Opavy, Ostravy a Castingem.
GRATULUJEME A DRŽÍME VÁM PALCE.

26. 6. 2017
ZDRAŽIT ČI NEZDRAŽIT POVOLENKY - to není oč tu běží

Z důvodů nedostatku financí a stále se snižujícího prodeje územních povolenek bylo na územní konferenci VÚS pro Severní Moravu a Slezko dne 27.5.2017 většinou delegátů schváleno navýšení cen územních povolenek pro rok 2018.
Krátké zamyšlení předsedy naší MO nad touto skutečností je k dispozici ZDE

26. 6. 2017
KONFERENCE NAŠEHO ÚZEMNÍHO SVAZU - květen 2017

Dne 27.5.2017 proběhlo jednání územní konference delegátů všech MO našeho územního svazu. Zde vám přinášíme některé důležité materiály z tohoto jednání:
Plnění rozpočtu ÚS z roku 2016 je k dispozici ZDE
Návrh rozpočtu ÚS na rok 2017 je k dispozici ZDE
Kalkulace cen územních povolenek na rok 2018 je k dispozici ZDE
Zápis z konference, včetně usnesení je k dispozici ZDE


7. 2. 2017
SEZNAM REVÍRŮ se stanovenou mírou pstruha obecného 30 cm

Dle rozhodnutí hospodářského odboru Výboru územního svazu pro Severní Moravu a Slezsko je na některých revírech zvýšena lovná míra pstruha obecného na 30 cm.
Seznam těchto revírů je k dispozici ZDE

22. 12. 2016
DŮLEŽITÉ INFORMACE pro sezónu 2017

Nastávající sezóna 2017 přináší řadu změn, zejména v bezhotovostních platbách a při výdeji složenek a vkladových listů.

ZMĚNA U VARIABILNÍHO SYMBOLU při platbách členských povinností a povolenek.
Při veškerých platbách, ať už při bezhotovostní platbě převodem z účtu nebo při platbě složenkou platí, že je vždy nutné vyplnit i variabilní symbol, který identifikuje plátce. Od roku 2017 je nutné vždy do pole pro variabilní symbol vepsat číslo svého členského průkazu, na místo dosavadního rodného čísla.

ÚHRADA BPVRP PŘI VÝDEJI POVOLENEK
Pro rok 2017 a následující čtyři roky jsou vydávány nové Bližší podmínky výkonu rybářského práva (BPVRP), za které je nutno zaplatit 10 Kč.
Tuto částku uhradí každý člen naší MO v hotovosti vždy při výdeji povolenek.


NAVÝŠENÍ CENY ZA SLOŽENKU A VKLADOVÝ LIST
Od září 2016 zvýšila Poštovní spořitelna (u které máme náš běžný účet) poplatky za vklad hotovosti na náš účet.
Tento poplatek nehradí ten kdo vkládá hotovost prostřednictvím složenky na přepážce České pošty, nýbrž je stržen z našeho účtu.
Proto jsme byli nuceni od ledna 2017 zvýšit cenu za složenku a vkladový list na 24 Kč.
Našim členům doporučujeme hradit své platby bezhotovostním převodem ze svého účtu - je to levnější než platit složenkou.

NOVÁ VÝDEJNÍ MÍSTA pro složenky a vkladové listy
Od ledna 2017 máme nová výdejní místa pro složenky a vkladové listy.
1. výdejní místo - trafika na ulici mezi poštou a náměstím - viz obrázek
2. výdejní místo - prodejna rybářských potřeb FREE FISHING na Meziříčské ulici

25. 3. 2016
Nejdůležitější informace z výroční členské schůze 2016

V neděli, 20. 3. 2016 proběhla výroční členská schůze, které se zúčastnilo pouze 85 řádných členů (účast 24%). Jelikož byly na této schůzi projednávány důležité informace, uvádíme zde přehled nejdůležitějších změn.
Zvýšení odměny za 1 hodinu odpracované brigády
V roce 2016 se zvyšuje hrubá odměna za 1 hodinu odpracované brigády ze současných 80 Kč na 100 Kč (čistá odměna = 85 Kč).
Změna v zápisu podrevíru
Na našem revíru 473002 se mění způsob zápisu podrevíru a to podle následujícího obrázku:

Zarybnění našeho revíru z vlastních prostředků MO (nad ZP)
Členská schůze schválila částku 90.000 Kč určenou na zarybnění našeho revíru nad standardní zarybňovací plán.
Vybudování komorovací nádrže
Členská schůze ukládá výboru zajistit výstavbu komorovacího zařízení na Dolních Pasekách v Rožnově p. R., pokud tato investice nebude v rozporu s územním plánem města Rožnov p/R. Celkové náklady 98.500 Kč s možným překročením čerpání této částky o 15%.

9. 1. 2016
Pravidla pro správné zpracování sumáře povolenky k rybolovu

Jelikož každým rokem přibývá špatně zpracovaných sumářů, které musí následně pracně zpracovat hospodářský úsek, uvádíme zde základní pravidla pro správné vyplnění sumáře.
Všechna tato pravidla jsou přehledně znázorněna na přiloženém obrázku.
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ : Sumář je nutno vyplnit i v případě, kdy na žádném nebo některém z revírů nebyl zaznamenán úlovek. V tomto případě je nutné minimálně vyplnit počet docházek na jednotlivém revíru a také celkový počet docházek za celou sezónu.

25. 12. 2015
Zdražení územních MP povolenek na rok 2016

Od roku 2016 dochází k zdražení územních mimopstruhových provolenek ÚS Ostrava, a to o 200 Kč.
Důvod ? Chybí prostředky pro nákup současných revírů, které nabízí k odprodeji současní vlastníci nemovitostí, zejména firmy Asental Group, patřící OKD a České lesy. Současné finanční prostředky na účtu Fondu rozvoje revírů ÚS na tyto nákupy nestačí. Bez možnosti nákupu těchto nemovitostí lze o tyto současně využívané revíry přijít.
Otázkou ovšem je, zda se finanční prostředky nedají zajistit jinak. V souladu s koncepcí předloženou na naši poslední členské schůzi jsem na všech jednáních hospodářského odboru v roce 2015 prosazoval vytvoření Fondu nákupu revírů, do kterého by jednotlivé MO přispívaly diferencovaně a to podle množství členů ve srovnání s velikostí obhospodařovaných revírů.
V našem Územním svazu totiž existuje nemálo místních organizací, které mají obrovské množství členů a přitom obhospodařují pouze nepatrné množství vlastních revírů. Jejich náklady na revíry jsou tak nízké, že si dovolí mít brigádnickou povinnost (jako hlavní zdroj příjmů organizace) ve výši 500 Kč až 700 Kč. Přitom vedle nich jsou místní organizace, které se vzhledem k vlastním nákladům a relativně malému počtu členů tak tak drží "nad vodou".
V současném systému společného hospodaření, kdy každý člen libovolné místní organizace může navštěvovat libovolný revír, nevidím důvod, proč by se na nákupu revírů nemohly z větší části podílet "silné" MO s velkým počtem členů a malou rozlohou vlastních revírů.
Ačkoliv jsem pro potřeby hospodářského odboru vypracoval detailní metodiku diferencovaného výběru prostředků do Fondu nákupu revíru, nebyl můj návrh přijat a naproti tomu na poslední krajské konferenci byl těsnou většinou schválen protinávrh plošného výběru financí na nákup revírů a to navýšením ceny územní MP povolenky o 200 Kč.
Jestli je zvednutí ceny územní MP povolenky tou správnou cestou, ukáže teprve čas.
Ing. Pavel Kocián, předseda MO


17. 11. 2015
Podzimní přelov ryb v Zubří

V sobotu, 14.11.2015 byl zahájen první z plánovaných přelovů Rožnovské Bečvy, v k.ú. Zubří, a to v souvislosti s přemístěním toku Bečvy z důvodů rekonstrukce křižovatky.Tyto přelovy ryb se budou provádět opakovaně dle postupu stavebních prací, s ohledem na harmonogram stavby. Přelo ryb i přes celkově nízký stav vody v Bečvě doprovázely komplikace v podobě hlubších tůní a studeného počasí.
Proto všem, kteří se této akce zúčastnili patří náš dík.
Server IDNES zveřejnil o této akci Reportáž

12. 10. 2015
Hledáme schopné vedoucí rybářského kroužku mládeže

Na výborové schůzi, v září 2015 oznámil současný vedoucí kroužku mládeže při Středisku volného času v Rožnově p/R, že v roce 2016 již nemůže z pracovních důvodů vykonávat svou funkci. Z tohoto důvodu hledá výbor naší MO schopné vedoucí tohoto kroužku z řad naší členské základny.
Požadavky :
- schopnost a zájem pracovat s dětmi
- praktické a teoretické znalosti z rybářství
- bezúhonost
V případě zájmu o tuto činnost nebo pro získání dalších podrobností se zájemci mohou obrátit na předsedu nebo jednatele naší organizace. Kontakty jsou uvedeny na stránce : Výbor místní organizace.

24. 7. 2015
Hledáme nové členy rybářské stráže

V letošním roce ukončilo svou činnost celkem šest členů naší rybářské stráže.
Proto výbor naší MO hledá nové zájemce o výkon funkce rybářské stráže.

Rybářskou stráží může být ustanovena fyzická osoba, která :
 • je starší 21 let
 • splňuje podmínku bezúhonnosti (odstavec 7 zákona 99/2004 Sb.)
 • je způsobilá k právním úkonům
 • je zdravotně způsobilá pro výkon funkce rybářské stráže
 • prokázala znalost práv a povinností rybářské stráže podle tohoto zákona a znalost souvisejících právních předpisů
 • složila před příslušným obecním úřadem obce s rozšířenou působností slib tohoto znění: "Slibuji, že jako rybářská stráž budu s největší pečlivostí a svědomitostí plnit povinnosti při kontrole dodržování rybářského zákona a prováděcích právních předpisů k rybářskému zákonu, že budu při výkonu této činnosti dodržovat právní předpisy a nepřekročím oprávnění příslušející rybářské stráži".
Případní zájemci se mohou hlásit u vedoucího rybářské stráže, pana Tomáše Strnadla,
tel. 775 111 149 , e-mail: tonystrnadel@seznam.cz

11. 7. 2015
Úhyny ryb v našem revíru.

K prvnímu úhynu ryb v našem revíru v roce 2015 došlo 8.7.2015 na Rožnovské Bečvě, v místech pod prostřední lávkou u městské knihovny. Po ohlášení tohoto úhynu Městskou policií se na místo dostavil zástupce hospodáře naší MO, Roman Zuzaňák. Podle charakteru úhynu celkem 47 ks lipana a 7 ks pstruha obecného byla jako příčina úhynu definována otrava neznámou látkou, vytékající pravděpodobně z pravostranné kanálové výpusti. Bohužel viníka úhynu ryb se vzhledem k časové prodlevě od vzniku otravy po její lokaizaci nepodařilo zjistit.

Druhý úhyn ryb byl telefonicky ohlášen předsedovi naší MO místním občanem hned další den po prvním úhynu, a to 9.7.2015 v odpoledních hodinách. Na místo úhynu, potok Popelář v Hutisku Solanci se bezprodleně dostavil zástupce hospodáře, pan Roman Zuzaňák. Na místě samém bylo zjištěno, že na 70 metrovém úseku došlo k otravě pstruha obecného neznámou látkou. Sesbíráno bylo celkem 40 ks PO1, 20 ks PO2 a 4 ks PO3. Ostatní uhynulé ryby byly vysbírány místním občanem, ještě před příjezdem pana Zuzaňáka.
Na místo úhynu byla přizvána Policie ČR a pracovník odboru životního prostředí při MÚ Rožnov p/R, který zajistil vzorky uhynulých ryb pro jejich rozbor na veterině.

6. 1. 2015
Výsledky rozboru uhynulých ryb.

V závěru minulého roku došlo na našem revíru k výstytu zaplísnění a pozdějšímu úhynu části rybí obsádky, zejména u pstruha potočního. Proto výbor naší MO zajistil rozbor několika vzorků těchto ryb u Státního veterinárního ústavu v Olomouci. V těchto dnech jsme obdrželi jednak protokol o rozboru vody a také protokol o vyšetření zaslaných vzorků uhynulých ryb.
Oba protokoly jsou ve formátu PDF k dispozici zde:
Protokol o rozboru vody
Protokol o vyšetření vzorku uhynulých ryb11. 11. 2014
Přehled o odlovech pstruha obecného a vysazování plůdku v roce 2014

Na základě požadavků uložených výboru naší MO na letošní členské schůzi, uvádíme přehled o jarních odlovech PO 2 - 3, který byl následně vysazován do lovného revíru, včetně informací o množství vysazeného plůdku do jednotlivých chovných potoků naší MO.
Ing. Martin Holiš, hospodář MO

16. 7. 2014
Amatérské zarybňování ohrožuje náš revír.

Některé z členů naší místní organizace v posledních letech zřelmě zachvátila zvláštní touha, a to amatérským vysazováním dravých ryb "vylepšit" složení rybí obsádky na přehradě Horní Bečva.
Již v roce 2012 byla na tomto revíru ulovena jedna štika a v zápětí, v roce 2013 zde byly již uloveny další dvě štiky. To, že se tomto revíru vyskytuje i amatérsky vysazený sumec potvrdil svým úlovkem jeden z našich členů začátkem letošního léta.

Na tyto skutečnosti musí reagovat hospodářský odbor naší MO a to v prvé řadě omezením vysazování lína, který nás stojí nemalé finanční prostředky a který se stává první kořistí amatérsky vysazených dravých ryb.

Zároveň je třeba upozornit i na tu skutečnost, že zarybňovací plán na jednotlivé revíry, jak v počtu, tak i v druhovém složení je pro držitele dekretu na revír dle platného zákona o rybářství závazným dokumentem. Při porušení tohoto nařízení i amatérským vysazováním dravých ryb do pstruhového revíru reálně hrozí i odejmutí dekretu na revír ze strany státních orgánů.
Ing. Pavel Kocián

2. 3. 2014
Fenomén VOLBY

A zase máme volby. Jakoby se v poslední době s volbami doslova roztrhl pytel. V závěru minulého roku předčasné volby do sněmovny, začátkem léta volby do europarlamentu, na podzim komunální volby a teď ještě ke všemu volby i v naší místní organizaci.
Na první pohled bezvýznamná událost. V místním kině se po roce sejde pár našich členů, vyslechnou si obligátní zprávy výboru, pak odevzdají hlasovací lístky a pak hurá na nedělní oběd a bude-li vhodné počasí a manželka nebo přítelkyně dobře naladěna možná se vyrazí i k vodě.

Jenže opak je pravdou. Na těchto volbách se doslova rozhoduje o osudu a směru dalšího vývoje naší organizace na minimálně další čtyři roky. A v sázce je opravdu hodně. Za poslední volební období čtyř let došlo v naší organizaci k celé řadě pozitivních změn. Snad poprvé za celou historii místní organizace nebyla vykázána účetní ztráta v ročním hospodářském výsledku, nýbrž naopak, průměrný zisk kolem statisíc korun ročně. Rovněž zajišťování plůdku pro vysazování pstruha obecného umělým výtěrem z vlastních generačních ryb byl ještě před třemi roky neznámým pojmem. Změnou místních podmínek pravidel rybolovu na Horní Bečvě, se i přes protesty z výboru územního svazu podařilo zatraktivnit tento revír. Daří se fakticky plnit roční zarybňovací plán a to ne jako v jiných organizacích systémem "papír snese všechno". Díky neustálému snižování vlastních režijních nákladů si můžeme dnes dovolit ve větší míře vysazovat ryby nad zarybňovací plán, které plně hradíme z vlastních zdrojů. A ve výčtu změn posledních čtyř let bych mohl dále pokračovat, ale to není mým cílem.

Chtěl jsem jenom zdůraznit, že každá volba, každé rozhodnutí má obecně vždy přímý vliv na budoucí dění, ať už v soukromém životě, nebo v naší organizaci. Proto si přeji, aby se blížící volební schůze zúčastnilo co nejvíc našich členů, kteří dle vlastního úsudku rozhodnou o další existenci a vývoji naší místní organizace. Malá volební účast nemůže být nikdy objektivním odrazem názorů a smýšlení většiny členů naší organizace.
A není nic horšího, než se voleb nezúčastnit a pak být následně nespokojen s jejím výsledkem.

Ing. Pavel Kocián

25. 2. 2014
ANALÝZA VÝVOJE ČLENSKÉ ZÁKLADNY A STRATEGIE JEJÍHO DALŠÍHO ROZVOJE
v rámci Územního svazu ČRS pro Severní Moravu a Slezsko


Za posledních pět let klesl počet členů v našem Územním svazu o téměř 10% ......
Za posledních pět let klesl počet prodaných povolenek - u pstruhových povolenek o více jak 28% ......
Díky tomuto trendu začínají být problémy se zarybňováním revírů pro nedostatek financí ......

Proto na popud našeho delegáta, předsedy naší MO, uložila jarní konference v roce 2013 výboru územního svazu úkol, zpracovat podrobnou analýzu vývoje stavu členské základny spolu se strategií jejího dalšího rozvoje.
Dnes, tj. 25. 2. 2014 byla ze strany VÚS výboru naší MO zaslána (po necelých 10 měsících) požadovaná analýza, která je k nahlédnutí ve formátu PDF ZDE

Protože závazně stanovený termnín pro zpracování výše uvedené analýzy (konec roku 2013) nebyl dodržen, zpracoval jsem se souhlasem výboru naší MO začátkem února svou vlastní analýzu, kterou hodlám rozeslat všem místním organizacím našeho územního svazu a zároveň i výboru územního svazu, jako výchozí materiál k široké diskuzi k tomuto závažnému problému.
Moje vlastní analýza je ve formátu PDF k nahlédnutí ZDE
Ing. Pavel Kocián

19. 11. 2013
PODZIMNÍ KONFERENCE ZÁSTUPCŮ MO ÚS Ostrava

Dne 14. listopadu 2013 se uskutečnila Ostravě podzimní konference zástupců všech místních organizací sloučených pod Územním svazem pro Severní Moravu a Slezsko. Zhruba 57 delegátů vyslechlo nezbytnou zprávu o činnosti výboru ÚS Ostrava a dále zprávu o kontrole plnění jednotlivých úkolů od minulé jarní konference.
I když výbor ÚS Ostrava v předložených zprávách konstatoval, že se téměř vše i přes některé problémy daří plnit, dle mého mínění se krajské hospodaření nachází již delší dobu v krizi, způsobené trvalým poklesem členské základny a poklesem prodeje povolenek.
Vždyť za posledních pět let klesl počet členů ÚS Ostrava o téměř 10%. Tento stav má neblahý vliv na plnění zarybňovacích plánů (chybí finance) a proto se trvale zvedá cena povolenek, proto se snižuje hodnota násad - například u pstruha byla pro tento rok snížena cena násad z původních 11 Kč na 9 Kč za vysazeného pstruha. Dosavadní cesty, jak naplnit finance na udržení stávajících revírů a na jejich zákonem dané zarybnění jsou cestou do pekel (velmi to připomíná vládou neustálé zvyšování daní s božným přáním, že se tak vybere více peněz do státního rozpočtu).
Pokud nebudou včas podniknuty kroky k ZVÝŠENÍ SOUČASNÉ MALÉ ATRAKTIVITY REVÍRŮ, dojde k postupnému se zbavování některých současných revírů a k možnému zániku společného hospodaření.
Cesty, jak zvýšit atraktivitu revírů a zastavit tak pokles příjmů existují. Jen je třeba změnit nynější myšlení a začít včas s radikální změnou nejen současných pravidel a podmínek rybolovu ve společném hospodaření.
Ing. Pavel Kocián

Kompletní zápis z podzimní konference je k dispozici ZDE

9. 1. 2013
KALKULACE CEN ZA POVOLENKY

Pro mnohé z Vás byl jistě nepříjemným zjištěním další nárůst cen povolenek pro rok 2013. Například územní mimopstruhová povolenka je ve srovnání s rokem 2007 dražší o 40% a pstruhová územní povolenka je ve srovnání s rokem 2007 dražší o 28%.
Co ovlivňuje cenu povolenky.
Náš územní svaz je vlastníkem dekretů na všechny svazové revíry severní Moravy a Slezska, kde podle platné legislativy musí zajistit každoroční zarybnění dle stanoveného zarybňovacího plánu. Veškeré náklady související s tímto zarybněním (cena rybích násad, přeprava ryb, pronájmy revírů, výše DPH a ostatní režijní náklady) jsou hrazeny výlučně z finančních zdrojů za prodej povolenek. V praxi to znamená, že čím více se prodá povolenek, tím více je prostředků na zarybnění revírů. Ale trend ve stavu naší členské základny a v počtu prodaných povolenek zaznamenává již více jak čtyři roky klesající tendenci a to nejen v případě našeho územního svazu, ale i v rámci celého Českého rybářského svazu. Například ve srovnání let 2011 a 2007 klesl počet členů v celém Českém rybářském svazu o 4,1%, pokles v počtu prodaných MP povolenek činil -7,2% a pokles v počtu prodaných P povolenek dosáhl hodnoty -11%. Navíc za poslední čtyři roky se zvedly i náklady za nákup rybích násad a došlo i k nárůstu DPH.
Jak se provádí kalkulace ceny za povolenku
V podstatě velmi jednoduše. Sečtou se všechny předpokládané náklady související se zarybněním revírů a vydělí se předpokládaným počtem prodaných povolenek. Tímto výpočtem se definují předpokládané náklady na jednu povolenku a to zvlášť pro mimopstruhovou a zvlášť pro pstruhovou povolenu.
Kalkulace cen povolenek, kterou zpracoval náš územní výbor v Ostravě pro rok 2013 je uvedena v následující tabulce :
Všimněte si, že pro udržení relativně příznivé ceny P povolenky, nejsou v nákladech P revírů započítávány všechny položky, tak jakou u MP revírů. Navíc jsou náklady u P revírů umělě sníženy dotací - 500.000 Kč z MP revírů. Jinak by cena P povolenky byla z důvodů vyšších nákladů na tyto revíry a relativně malého počtu prodaných P povolenek daleko vyšší.
Lze ovlivnit cenu povolenky ?
Ano lze a to v podstatě třemi možnými způsoby :
 1. Snížením některých nákladových položek souvisejících se zarybněním revírů. Například snížením poslední položky v předchozí tabulce, která tvoří přes 11% nákladů lze zajistit nižší cenu povolenky.
 2. Zvýšením atraktivity revírů i za cenu omezení nynějšího povoleného počtu ulovených ryb na jednu povolenku lze zvýšit klesající zájem o povolenky a tím zabezpečit vyšší počet prodaných povolenek, čímž lze následně snížit cenu povolenky.
 3. Nehledat cesty k snížení nákladů na zarybnění - viz bod 1) a 2) a s klesajícím počtem prodaných povolenek úměrně zvyšovat cenu povolenky. Toto současné řešení je bohužel cesta do pekel, neboť se zdražováním ceny povolenky bohužel současně klesá i jejich prodej.


7. 1. 2013
MÍSTNÍ POVOLENKY PRO PSTRUHOVÉ REVÍRY VÚS OSTRAVA - PODROBNÉ INFORMACE

Pro rok 2013 VÚS Ostrava experimentálně zavádí prodej místních pstruhových povolenek s cílem zvýšit objem finančních prostředků za prodej pstruhových povolenek, který rok od roku klesá.


Základní informace k prodeji a výdeji místních P - povolenek :
 • Místní P - povolenka platí jen na jeden (zájemcem vybraný) pstruhový revír (číslo zvoleného revíru bude vypsáno do prázdného pole povolenky)
 • Místní P - povolenka má roční platnost, tak jako územní povolenky
 • Existují dvě ceny místních P - povolenek. Pro menší revíry se zarybňovacím plánem do 100.000 Kč je cena povolenky 800,- Kč , pro revíry se zarybňovacím plánem nad 100.000 Kč je cena povolenky 1.200,- Kč.
 • Ceník místních P - povolenek na jednotlivé revíry VÚS Ostrava je ve formátu PDF k dispozici ZDE. Pro náš revír 473 002 je cena místní P - povolenky 1.200 ,- Kč.
 • Místní P - povolenku na jakýkoliv P revír VÚS Ostrava si může zakoupit každý člen ČRS a to v jakékoliv organizaci sdružené pod VÚS Ostrava


20. 11. 2012
MÍSTNÍ POVOLENKY PRO PSTRUHOVÉ REVÍRY VÚS OSTRAVA

Aktualita bez komentáře:

…Krajská konference schválila zkušební zavedení místních pstruhových povolenek. Jako zásadní důvod pro zavedení místních P povolenek uvedl předkladatel návrhu krajský hospodář, p. Milan Konvička, dlouhodobý pokles prodeje územních pstruhových povolenek a nedostatek financí pro zajištění řádného zarybňování pstruhových revírů...

…Krajská konference rovněž rozhodla, že případě propadu tržeb za pstruhové povolenky (územní + místní) bude tento propad hrazen z Fondu rozvoje revírů (FRR)…

…Cena místní povolenky pro revír Bečva Rožnovská 2 je stanovena na 1 200,-Kč (Revír se zarybňovacím plánem větším než 100 000,-Kč).

…Místní povolenku na revír Bečva Rožnovská 2 si může prodávat kterákoliv místní organizace Územního svazu pro Severní Moravu a Slezsko, tedy ne jenom naše MO…


CENÍK MÍSTNÍCH POVOLENEK NA JEDNOTLIVÉ REVÍRY je ve formátu PDF k dispozici ZDE

19. 9. 2012
JEDNÁNÍ OHLEDNĚ ÚHYNU RYB

Dne 19.9.2012 proběhlo na odboru životního prostředí MěÚ Rožnov jednání ohledně úhynu ryb ze dne 23.8. 2012 na Rožnovské Bečvě v prostoru splavu pod zastávkou v Zubří.
Celý zápis z tohoto jednání je ve formátu PDF k dispozici ZDE

8. 9. 2012
HLEDÁME SCHOPNÉ VEDOUCÍ RYBÁŘSKÉHO KROUŽKU MLÁDEŽE

V druhé polovině tohoto roku registrujeme nebývale zvýšený zájem dětí o členství v rybářském kroužku mládeže. Z tohoto důvodu hledáme schopné vedoucí tohoto kroužku z řad naší členské základny.
Požadavky :
- schopnost a zájem pracovat s dětmi
- praktické a teoretické znalosti z rybářství
- bezúhonost
V případě zájmu o tuto činnost nebo pro získání dalších podrobností se zájemci mohou obrátit na předsedu nebo jednatele naší organizace. Kontakty jsou uvedeny na stránce : Výbor místní organizace.

8. 9. 2012
DALŠÍ STAVEBNÍ ÚPRAVY NA NAŠEM REVÍRU

Bohužel tato sezóna se zapíše velmi negativně do historie naší organizace. Jako by nestačilo, že rybí obsádka jak na lovném revíru, tak i na chovných revírech je ohrožena dlouhotrvajícím suchem, teď se k tomu přidají ještě velmi rozsáhlé stavební úpravy, díky kterým je nutné postupně přelovit velkou část revíru Rožnovské Bečvy.
Stavební úpravy, které mají trvat 3 měsíce jsou rozloženy celkem do tří etap :
1. etapa se týká úseku od spodního splavu po Prostřední Bečvu
2. etapa se týká úseku od Prostřední Bečvy po začátek Horní Bečvy
3. etapa se týká úseku od Stříteže po Zubří
Během těchto úprav budou opravovány jednak splavy, popřípadě balvanité skluzy a zpevňovány břehy. Výbor naší MO je operativně v kontaktu se zástupci stavební firmy a zástupcem investora (Povodí Moravy), aby dopad na rybí obsádku byl co nejměnší.

27. 8. 2012
ÚHYN RYB V NAŠEM REVÍRU

Dne 23. 8. 2012 byl nahlášen odboru ŽP MěÚ a Policii ČR úhyn ryb v Rožnovské Bečvě, a to konktétně v k.ú. Zubří, v místě pod autobusovou zastávkou. Hned v pátek ráno proběhlo na mistě samém prvotní ohledání a šetření za účasti zástupce naší MO a zástupce Povodí Moravy. Podle prvotního šetření tento úhyn nezpůsobil jen nízký stav vody, nýbrž se na tomto úhynu zřejmě podepsaly i stavební práce na přilehlém splavu a okolí.
Po tomto šetření byla provedena našimi členy likvidace uhynulých ryb, spolu s vyčíslením vzniklé škody. Šetření i nadále probíhá, s jeho výsledky budetet včas seznámeni.

19. 3. 2012
PŘEHLED O ÚLOVCÍCH V LETECH 2006 - 2011

V přiložených PDF souborech jsou uvedeny informace o úlovcích vybraných druhů ryb na našem revíru.
V přehledu jsou zpracovány údaje z krajských povolenek pouze našich členů.
Přehled o množství ulovených ryb v letech 2006 - 2011 na revíru 471 002 v kusech

Přehled o průměrné hmotnosti úlovků v letech 2006 - 2012 na revíru 471 002
28. 1. 2012
VLIV OMEZENÍ POČTU ÚLOVKŮ KAPRA

Od sezóny 2011 platí na přehradě Horní Bečva místní úprava bližších podmínek výkonu rybářského práva, týkající se mimojiné i omezení úlovků kapra a to na 20 ks za rok.
Jak se toto omezení pozitivně projevilo v rozdělení počtu úlovků kapra mezi jednotlivé rybáře je znázorněno v následujících grafech.
V roce 2010 odlovilo 26 našich členů (v grafu skupina 2 až 4) 63,09% z celkového počtu všech odlovených kaprů a naproti tomu 92 našich členů (v grafu skupina 1) odlovilo pouze 36,91% z celkového počtu všech odlovených kaprů.

V roce 2010 byl celkový počet úspěšně lovících rybářů 118, přičemž bylo našimi členy celkem odloveno 913 kaprů (údaj pouze z územních povolenek).
V roce 2011 odlovilo 32 našich členů (v grafu skupina 3 až 4) 55,97% z celkového počtu všech odlovených kaprů a naproti tomu 99 našich členů (v grafu skupina 1 až 2) odlovilo 44,03% z celkového počtu všech odlovených kaprů

V roce 2011 byl celkový počet úspěšně lovících rybářů 131, přičemž bylo našimi členy celkem odloveno 879 kaprů (údaj pouze z územních povolenek).
Poznámka: Správně by měl být v popisu jednotlivých grafů uveden místo výrazu "odloveno" výraz "ponecháno", neboť ulovených kaprů bylo za celou sezónu daleko víc.
25. 10. 2011
VYSAZENÍ KAPRA DO PŘEHRADY HORNÍ BEČVA

Dne 23. 10. 2011 proběhlo podzimní vysazení kapra do přehrady Horní Bečva. Celkem bylo vysazeno 15 metrátů kapra, o velikosti K2, K3 a K3+. Z tohoto množství hradí v rámci zarybňovacího plánu 675 kg VÚS Ostrava, zbytek 825 kg je hrazen z rozpočtu naší organizace ve výši 46.200 Kč.
Vysazování se kromě pracovníka dodavatelské firmy zúčastnil jednatel a předseda naší MO a členové dozorčí komise, Martin Holiš a Jaromír Hajný.

Bezprostředně po vysazení bylo za účelem zvýšení kondice ryb před zimním obdobím provedeno první zakrmení speciálním rybím granulátem. Další zakrmení proběhne ve 44. týdnu.
12. 4. 2011
ÚPRAVY BPVRP NA PŘEHRADĚ HORNÍ BEČVA

Na poslední členské schůzi byly naprostou většinou přítomných členů naší MO odsouhlaseny některé výrazné změny v BPVRP, které jsou platné již od letošní sezóny.
Změny se týkají jednak omezení ročního počtu úlovků kapra, dále minimální lovné délky candáta obecného a maximální horní míry vyjmenovaných druhů ryb.
Detailní informace o změnách BPVRP budou uvedeny na informačních tabulích rozmístěných kolem přehrady.

12. 4. 2011
JARNÍ ZARYBŇOVÁNÍ NA PŘEHRADĚ HORNÍ BEČVA

Podle stanoveného hospodářského plánu, proběhlo v závěru 14. týdne tohoto roku jarní zarybňování přehrady na Horní Bečvě.

V rámci tohoto jarního zarybňování bylo do přehrady vysazeno celkem 1.200 kg kapra obecného ve velikosti K2 a K3.

Dodavatelem kapra obecného bylo Rybářství Přerov, sádky Tovačov.

7. 3. 2011
VÝZVA PRO VŠECHNY ZÁJEMCE O BRIGÁDU

Vzhledem k tomu, že již brzo začnou práce na slovování chovných potoků, vysazování plůdku a vysazování slovených ryb do hlavního toku, vyzývá hospodářský úsek naší organizace všechny zájemce o tuto brigádnickou činnost, aby se registrovali pomocí registračního formuláře, který naleznou na stránce Evidence zájemců o brigádu.
Tato výzva je určena i těm, kteří se na této stránce již dříve registrovali a mají zájem o brigádnickou činnost i v tomto roce.

16. 2. 2011
PETICE K PŘIPRAVOVANÉ STAVBĚ PROTIPOVODŇOVÉ STĚNY

Plný text výzvy sdružení Zdravý Rožnov proti stavbě protipovodňové stěny :

Dobrý den,
pokud jste ještě nezaznamenali plánovanou výstavbu protipovodňové stěny na Rožnovské Bečvě, ráda bych Vás upozornila, že byla vydána veřejná vyhláška o změně stavby, viz http://www.roznov.cz/image/deska/63.pdf , do 25. 2. 2011 je možnost připomínkování. Vzhledem v drastickému zásahu do charakteru nábřeží (vykácení téměř 40 lip, a tím zlikvidování zbytků ekosystému, vybudování betonové zdi o max. výšce 120 cm) jsme proti změně protipovodňového opatření na povodeň padesátiletou (sypaná hrázka) na stoletou (betonová zeď) sepsali petici a začínáme s jejím podpisováním (dostupná v knihovně a ke stažení na http://www.ulozto.cz/7872600/petice-rpr-doc) , spisujeme také připomínky. Místostarosta nakonec přislíbil veřejné projednání, datum ale není určeno.
Pokud máte k této stavbě co říct, zapojte se prosím do občanské iniciativy a připojte své připomínky. Na naší facebookové stránce jsou k dispozici také ilustrační fotografie z podobné stavby ve Frenštátě pod Radhoštěm, stačí si vyhledat facebook Zdravý Rožnov, stránka je veřejně přístupná.
Děkuji a přeji hezký den, Kristýna Kosová

Petiční arch je také ve formátu PDF k dispozici ZDE

Pro zajímavost, takhle vypadá protipovodňová "zídka" o výšce pouhých 80 cm ve Frenštátě p/R
( Pro zvětšení stačí kliknout na příslušný obrázek. )

14. 2. 2011

ZDÁ SE VÁM NEMOŽNÉ ULOVIT BĚHEN JEDNÉ SEZÓNY NA JEDNOM REVÍRU TÉMĚŘ METRÁK KAPRA ?

Tak jako v minulých letech, tak i v roce 2010 byl převážně našimi členy kompletně "vymlácen" téměř celý roční zarybňovací plán kapra na přehradě Horní Bečva. Nejvíce ryb - 43% z celkově ulovených kaprů si odneslo pouze 14 našich členů, a dalších 12 našich členů si odneslo 20% z celkově slovených kaprů. Ostatních 92 našich členů odlovilo pouze 37% z celkově ulovených kaprů.
Přehled o úlovcích nejúspěšnějších vybíječů kapra na přehradě Horní Bečva za rok 2010
1. místo - člen naší MO - sloveno 45 kaprů o celkové hmotnosti 91kg
2. místo - člen naší MO - sloveno 37 kaprů o celkové hmotnosti 77 kg
3. místo - člen naší MO - sloveno 34 kaprů o celkové hmotnosti 76 kg
4. místo - člen naší MO - sloveno 34 kaprů o celkové hmotnosti 62 kg

25. 10. 2010
PODZIMNÍ VYSAZOVÁNÍ RYB NA PŘEHRADĚ HORNÍ BEČVA

Dne 23. 10. 2010 proběhlo podzimní vysazování kaprovitých ryb na přehradě Horní Bečva.

Celkem bylo vysazeno :

- 2.800 kg kapra o velikosti K2 a K3 - 750 ks lína o velikosti L1

V celkovém množství kapra bylo 833 kg (50.000 Kč) hrazeno z prostředků naší organizace.

15. 7. 2010
NÁHRADA POVODŇOVÝCH ŠKOD

Jako kompenzaci za škody na rybí obsádce při letošní červnové povodni poskytl Výbor územního svazu ČRS Ostrava naší organizaci 240 kg pstruha potočního (převážně PO3) a 15.000 ks čtvrtročka pstruha potočního.

Všechny tyto ryby byly i včetně zbývajícího počtu pstruha duhového vysazeny dne 1.7.2010 do našeho revíru.

Martin Holčák a Lukáš Pavlica při kontrole kondice ryb před vysazením na sádkách u pana Halamíčka.

10. 5. 2010
PLNĚNÍ ROZPOČTU VÚS OSTRAVA ZA ROK 2009
A NÁVRH ROZPOČTU VÚS OSTRAVA NA ROK 2010


Informace o plnění rozpočtu VÚS Ostrava za rok 2009 jsou ve formátu PDF k dispozici ZDE
Informace o návrhu rozpočtu VÚS Ostrava na rok 2010 jsou ve formátu PDF k dispozici ZDE


22. 2. 2010
SUMÁŘ ÚLOVKŮ na revírech VÚS Ostrava za rok 2009

Přehled o úlovcích našich členů na pstruhových revírech je k dispozici ZDE
Přehled o úlovcích našich členů na mimopstruhových revírech je k dispozici ZDE


15. 2. 2010
VOLAVKA NA ROŽNOVSKÉ BEČVĚ

V minulém týdnu nam pan Stanislav Prečan zaslal fotku, kterou vyfotil u prostředního mostu v Rožnově p/R.

Volavka téměř v centru města a navíc v chráněném rybím úseku.


27. 1. 2010
REKORD Z MINULÝCH LET PŘEKONÁN, aneb
přehled o úlovcích našich členů na pstruhových revírech za rok 2009


Přehled o úlovcích našich členů na pstruhových revírech je k dispozici ZDE

Na přehradě Horní Bečva bylo uloveno našimi členy celkem 1.131 ks (2.224 kg) kaprů, což je o 317 ks víc než v roce 2008.
Připočteme-li k tomuto množství cca 27%, což byl v roce 2008 podíl úlovků kapra členy z jiných organizací, lze předpokládat, že se na Horní Bečvě v minulém roce ulovilo celkem 1.436 ks (2.814 kg) kaprů. V tomto množství nejsou započítány tzv. nezapsané úlovky.
Lze tedy konstatovat, že v minulém roce se ulovilo téměř 88 % kaprů, z množství 3.200 kg každoročně vysazených do přehrady.
V tomto roce již nebude do přehrady vysazován kapr ve výše uvedeném množství (deficit za období vypuštění přehrady), ale bude vysazeno pouze něco kolem 1.500 kg, takže se dá předpokládat, že při tomto tempu, lov kapra bude ukončen přibližně v půlce lovné sezóny.
A nyní další zajímavé statistické údaje.

V roce 2009 bylo na přehradě Horní Bečva úspěšných při lovu kaprů celkem 124 členů
Každý z těchto členů si ponechal jiný počet ryb. Někdo jednu, někdo 10 a absolutním "rekordmanem" je jeden z našich členů s počtem 45 ks ponechaných kaprů.
Podrobnější informace o počtech členů rozdělených do skupin podle počtu ponechaných kaprů jsou uvedeny v následující tabulce.

Počet ponechaných kaprů Počet úspěšných rybářů Uloveno kaprů (ks) Procento z celkem ulovených kaprů
do 10 ks 91 354 31,3
od 11 ks do 20 ks 16 251 22,2
od 21 ks do 30 ks 10 256 22,7
od 31 ks do 40 ks 5 182 16,0
od 41 ks do 50 ks 2 88 7,8
Z uvedené tabulky je zřejmé, že malá skupinka 17 našich členů ulovila téměř polovinu (46,5 %) z celkového počtu ulovených kaprů a tak si od vody odnesla víc jak tunu ryb.
Jedná se v tomto případě ještě o sportovní rybolov ???

27. 10. 2009
VYSAZENÍ KAPRA DO PŘEHRADY HORNÍ BEČVA

Dne 27. 10. 2009 proběhlo podzimní vysazení kapra do přehrady Horní Bečva. Celkem bylo vysazeno 32 metrátů kapra, převážně ve velikosti K2. Toto množství je nad klasický zarybňovací plán a je v něm zahrnuta poslední částka deficitu vysazování při posledním vypuštění přehrady.
Vysazování se kromě pracovníků dodavatelské firmy zúčastnil hospodář naší MO, pan Lukáš Pavlica a člen dozorčí komise pan Antonín Vala.


26. 9. 2009
PSTRUH OBECNÝ NA PŘEHRADĚ HORNÍ BEČVA

Velmi zajimavé snímky pstruha obecného nám v těchto dnech zaslal pan Roman Veselý, člen profesionální rybářské stráže. Úlovek měřil 51 cm a po nafocení byl vrácen zpět do vody.
Poznámka : Jméno šťastného lovce nám bohužel není známo.
( Pro zvětšení stačí kliknout na příslušný obrázek. )

30. 6. 2009
PŘEHLED O ÚLOVCÍCH NAŠICH ČLENŮ ZA ROK 2008

Přehled o úlovcích našich členů na pstruhových revírech

Přehled o úlovcích našich členů na mimopstruhových revírech
27. 5. 2009
Odborný výklad Bližších podmínek rybářského práva na rok 2009

Jelikož se množí dotazy našich členů na správný výklad Bližších podmínek rybářského práva, požádali jsme pana Romana Veselého, který je členem profesionální rybářské stráže o odpověď na některé zdánlivě sporné body.
Jeho odpovědi naleznete v následujících souborech ve formátu PDF :

Odpovědi na dotazy z členské schůze ze dne 5. 4. 2009

Odpověď na problematiku lovu amurů ze dne 25. 5. 2009
24. 2. 2009
RYBÁŘSKÝ DOTAZNÍK
pro zpracování socioekonomické studie sportovního rybolovu v ČR


Rybářský dotazník bude sloužit jako zdroj dat pro zpracování socioekonomické studie významu sportovního rybolovu v ČR. Zadavatelem studie je ČRS a MRS a zpracovatelem dotazníků a studie je Oddělení rybářství a hydrobiologie Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. Dotazníky budou zpracovány anonymně a souhrnné výsledky studie budou k dispozici rybářské veřejnosti prostřednictvím časopisu Rybářství a na internetových stránkách ČRS www.rybsvaz.cz a MRS www.mrsbrno.cz.
Rybářský dotazník je možné vyplnit klasicky nebo v elektronické podobě. Dotazník v elektronické podobě je dostupný ZDE

7. 11. 2008
DŮLEŽITÉ ZMĚNY PRO PŘÍŠTÍ ROK A ROK 2010

Od roku 2009 se bude spolu s povolenkou vydávat SOUPIS REVÍRŮ, který bude platný na vždy na následující čtyři roky.
Případné změny v popisu revírů se budou vydávat pouze jako doplněk platného SOUPIS REVÍRŮ.
Vydávání tohoto soupisu revírů bude zpoplatněno částkou 20 Kč.

Na celostátním sněmu ČRS předložila rada ČRS návrh na zvýšení ceny roční členské známky z hodnoty 300 Kč na hodnotu 400 Kč.
Tento návrh byl i přes odpor VÚS Ostrava, Jihočeského rybářského svazu a Západočeského rybářského svazu schválen, proto v roce 2009 zaplatí dospělý člen za členskou známku 400 Kč, mládež 200 Kč a děti 100 Kč.

Na základě požadavků některých místních organizací ČRS, schválil VÚS Ostrava v bližších podmínkách rybářského práva toto opatření :
Na všech pstruhových revírech Výboru územního svazu pro Severní Moravu a Slezsko je od roku 2010 povolen lov lososovitých ryb pouze na nástrahy s jednoháčky bez protihrotu.
3. 11. 2008
TŘENÍ SIVENA NA PŘEHRADĚ U MACEČKŮ

Velmi zajimavé fotky sivena ve tření nám poslal pan Miroslav Košut. Tyto fotografie nafotil pan Miroslav Slovák a to přímo v přítoku přehrady U Macečků.
( Pro zvětšení stačí kliknout na příslušný obrázek. )

31. 10. 2008
PODZIMNÍ VYSAZOVÁNÍ KAPRA

Dne 18.10.2008 bylo do přehrady U Macečků na Horní Bečvě vysazeno celkem 3.120 kg kapra, převážně ve velikosti K2.
Toto množství nepředstavuje základní zarybňovací plán, ale je v něm zahrnut i deficit v zarybnění za období, kdy byla tato přehrada vypuštěna.
V této souvislosti platí na přehradě U Macečků zákaz rybolovu v období od 18.10.2008 do 17.11.2008 včetně.
5. 3. 2008
HLEDÁME SPRÁVCE CHOVNÝCH POTOKŮ Z ŘAD NAŠICH ČLENŮ

V souvislosti s nutnou ochranou našich chovných potoků a potřebou zkvalitňovat jejich stav pro zachování reprodukce pstruha obecného, hledá výbor zájemce na funkci SPRÁVCE CHOVNÝCH POTOKU. Informativní schůzka se zájemci proběhne
7. dubna 2008 v 17.00 hod v objektu naší organizace.
Bližší informace Vám ještě před touto schůzkou podá předseda naší MO . tel. 724218404
26. 2. 2008
NOVÉ UBYTOVACÍ A PROVOZNÍ ŘÁDY
RYBÁŘSKÉHO DOMU V ROUDNĚ - SLEZSKÁ HARTA


Výbor územního svazu v Ostravě nám zaslal nové ubytovací a provozní řády rybářského domu a chatek v Roudně na Slezské Hartě.
Ubytovací a provozní řád rybářského domu je k dispozici ZDE
Ubytovací a provozní řád chatek je k dispozici ZDE
25. 2. 2008
POZVÁNKA NA VÝROČNÍ ČLENSKOU SCHŮZI

Výbor místní organizace Českého rybářského svazu, zve tímto všechny naše členy na výroční členskou schůzi, která se uskuteční 13. dubna 2008 v 9.00 hodin v kině Panoráma v Rožnově pod Radhoštěm.
28. 1. 2008
KILO KAPRA ZA 10 Kč ANEB
JAK 16 LIDÍ ZLIKVIDUJE ZARYBŇOVACÍ PLÁN


Mnohým z nás to bude znít asi hodně nadsazeně, ale opak je pravdou. Hospodářský úsek naší MO dokončil zpracování sumářů odevzdaných pstruhových povolenek a protože již druhým rokem se toto zpracování provádí s pomocí výpočetní techniky, lze následně provést statistickou analýzu, jejíž výsledky jsou víc než zarážející.
Posuďte sami :
Za rok 2007 bylo pouze našimi členy na přehradě U Macečků odloveno celkem 912 kaprů v celkové hmotnosti 2.159,8 kg - viz Statistika.

Toto obrovské množství odlovilo celkem 93 našich členů. Průměrně tedy na jenoho úspěšně lovícího člena připadá necelých 10 kaprů, což je velmi slušný průměr.
Ale nyní pozor na další velmi zajímavá data :
 • ve skupině členů, která odlovila od 20 do 46 kaprů je 16 členů, kteří celkem nachytali 464 kaprů (50,9 % z celkového počtu ulovených kaprů) o celkové hmotnosti 1.122,9 kg, přičemž běžný zarybňovací plán je kolem 1.250 kg.
  "Rekordmany" jsou dva naši členové s počtem 46 kaprů o hmotnosti kolem 121 kg - což přepočteno k ceně povolenky představuje 10 Kč/kg. Vskutku vysoká rentabilita.

 • ve skupině členů, která odlovila od 10 do 19 kaprů je opět 16 členů, kteří celkem nachytali 236 kaprů (25,9 % z celkového počtu ulovených kaprů) o celkové hmotnosti 545,2 kg

 • ve skupině členů, která odlovila od 1 do 9 kaprů je 61 členů, kteří celkem nachytali 212 kaprů (23,2 % z celkového počtu ulovených kaprů) o celkové hmotnosti 491,7 kg
Z výše uvedeného přehledu vyplývá, že pouze 16 členů naší MO dokáže v rámci jedné sezóny úspěšně zlikvidovat téměř celý roční zarybňovací plán.
A perlička na závěr :
V minulém roce, v den podzimního odhájení na přehradě U Macečků jsem vyslechl od jednoho našeho lovícího člena výtku a to v tom smyslu, zda se jako výbor nestydíme prodávat turistům krátkodobé povolenky, když na přehradě nelze v létě nic chytnout, poněvadž tam skoro nic není. Dotyčný kritizující patří do skupiny s počtem odlovených kaprů 20 až 46 kusů.
9. 1. 2008
TERMÍNY VÝDEJE POVOLENEK V ROCE 2008

Povolenky bude vydávat pan Jiří Pobořil v objektu naší MO v roce 2008 následovně :
 • v období od 7.1.2008 do 14.4.2008 každé pondělí v době od 16.00 hod do 17.00 hod
 • po tomto období pouze každé první pondělí v měsíci a to od 16.00 hod do 17.00 hod
Žádáme všechny naše členy, aby doklady o zaplacení povolenky doručili předem a již vypsané povolenky si vyzvedli v následujícím termínu. Zároveň žádáme všechny členy, aby s doručenými doklady o zaplacení povolenky neodevzdávali zároveň státní rybářský lístek a ten si připravili ke kontrole platnosti až při vydávání povolenky. Výdejce povolenek nemůže ručit za případnou ztrátu státního rybářského lístku.
12. 10. 2007
PODZIMNÍ VYSAZOVÁNÍ RYB V PLNÉM PROUDU
Dnem 12.10.2007 začalo podzimní vysazování ryb do přehrady U Macečků na Horní Bečvě.
Tento den bylo vysazeno celkem 1.500 kg kaprů (40% velikost K2 a 60% velikost K3).
V sobotu 13.10.2007 je v plánu vysadit 170 ks amura bílého o velikosti od 35 cm a vyšší.
V příštím týdnu bude dále vysazeno :
1.400 kg kaprů o velikosti K2
750 ks lína obecného o velikosti L2
1.000 ks candáta o velikosti okolo 12 cm


6. 6. 2007
NOVÉ INFORMACE V KAUZE MNÍK
V těchto dnech obdržela naše MO kopii oficiálního dopisu, který zaslal Výbor územního svazu Ostrava správě CHKO, jako reakci na jejich dopis, ve kterém se správa CHKO distancuje od jakýchkoliv aktivit v souvislosti s vysazením mníka jednovousého do našeho revíru

Celý text výše uvedeného dopisu je ve formátu PDF k dispozici ZDE
11. 5. 2007
KAUZA : MNÍK V NAŠEM REVÍRU
V posledních dnech jsme obdrželi z CHKO Rožnov dopis ohledně vysazení mníka v našem revíru. Jedná se o kopii, originál byl z CHKO zaslán panu Pavelkovi, který se na CHKO obrátil s dotazem proč se CHKO v minulosti přičinilo o vysazení této ryby do našeho pstruhového revíru.
Protože se pracovníci rožnovské pobočky CHKO distancují od tohoto vysazení, požádal oficiálně výbor naší organizace VÚS Ostrava o okamžité prošetření celé záležitosti s cílem definovat konkrétní osobu, či organizaci, která mníka jednovousého do našeho revíru vysadila.
O výsledcích šetření budeme včas naše členy na těchto stránkách informovat.

Celý text dopisu z CHKO je ve formátu PDF k dispozici ZDE
3. 5. 2007
Územní přebor spolu s divizí v lovu ryb na plavanou
Naše MO obdržela z Výboru územního svazu pozvánku na přebor v lovu ryb na plavanou, který pořádá ve dne 9.6 až 10.6. 2007 MO ČRS Karviná.

Bližší podrobnosti jsou ve formátu PDF k dispozici ZDE
21. 4. 2007
Krajský přebor v LRU - FEEDER
Předseda LRU - feeder ÚS ČRS Moravskoslezského - pan Pavel Bořuta nám zaslal informaci o krajském přeboru, který se uskuteční 6. 5. 2007 a 1. 7. 2007.

Informace o krajském přeboru jsou ve formátu PDF k dispozici ZDE
Soutěžní řád závodů v LRU - feeder je ve formátu PDF k dispozici ZDE