Český rybářský svaz, místní organizace, Palackého 2678, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Rožnovská Bečva

Řeka Rožnovská Bečva (Dolní) pramení v nadmořské výšce 910 metrů na severních svazích Vysoké. Teče převážně západním směrem a pod Valašským Meziříčím se spojuje (v nadmořské výšce 288 metrů) se Vsetínskou Bečvou.

Délka toku je 37,6 km, plocha povodí činí 254,3 km2, průměrný průtok u ústí je 3,91 m3.s-1.

Vlastní revír, Bečva Rožnovská č.2, od jezu pod silničním mostem do Stříteže nad Bečvou až k pramenům je dlouhý 30 km, plocha 25 ha, k revíru náleží všechny pravo i levostranné přítoky -viz mapka. Součástí revíru je retenční nádrž Horní Bečva, 8,4 ha.
Kliknutím mapku zvětšíte
mapka

Přibližně třetina revíru má charakter bystřinného toku s kamenitým dnem, místy štěrkovitým, s četnými flyšovými výchozy. Zbývající dvě třetiny lze charakterizovat jako rychlý, místy peřejnatý tok se štěrkovitým dnem rozčleněným velkými kameny a kamennými výchozy. V dolní části jsou některé štěrkové lavice a jesepy pokryty vegetací. Řečiště je prakticky po celé délce regulované, průměrná šířka toku je asi 7 metrů.

Hydrologické poměry, fyzikální a chemické vlastnosti vody v Rožnovské Bečvě

Typické hodnoty průtoků v průběhu roku, obsah rozpuštěného kyslíku ve vodě a stupeň jejího nasycení, biologickou spotřebu kyslíku k odbourání organických látek (BSK5), pH a celkovou tvrdost vody, vše na profilu mezi Dolní Bečvou a pilou (říční km 18,3), ukazuje tabulka I.

Tabulka I.
měsíc, 1984 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Průtok kub.m/s 1,3 1,71 2 0,62 1,86 1,38 0,860,47 5,45 0,18 0,67
Teplota vody 0 1,5 7 13 13 19 16 13,5 10,5 1,8 3,5
Rozp.kyslík mg/l 15,4 13,6 12,5 12,3 10 0 9,2 8,4 12,414,6 13,1
Nasycení kyslíkem % 105,1 96,8 102,9 117,195,2 108,6 93,7 80,9 111,3 104,7 98,4
BSK5 mg/l 3,6 1 4,6 2,5 1,6 1,8 1,6 1 2,2 1,7 1,8
pH 7,2 7,27,3 9,1 7 7,35 7,1 88,3 7,8 7,5
Celk. tvrdost něm.° 5 4,5 4,2 4,8 4,2 3,6 3,4 4,2 4,24,84,5
Ionty Ca mg/l 28,1 24 20 28,1 20 20 18,1 20 22 26,1 22

obr2 Z tabulky je patrná v prvé řadě rozkolísanost průtoků v průběhu roku. Jsou to právě minimální průtoky, (přísušky), které jsou limitující pro odchovnou kapacitu revíru. Ostatní parametry jsou pro prosperitu revíru jako pstruhové vody zcela vyhovující, jen celkovou tvrdost vody bychom si mohli přát vyšší, nebo» s ní souvisí úživnost revíru. Voda Rožnovské Bečvy patří mezi měkké až velmi měkké a tyto vody jsou, jak známo, málo produktivní a k chovu ryb méně vhodné. Např. voda pod Vsetínem se svou tvrdostí (10-11 °něm) patří mezi středně tvrdé, což je na růstových vlastnostech ryb Vsetínské Bečvy také patrné. Minimální, maximální a průměrné teploty vody v jednotlivých měsících roku (jako typický byl vybrán rok 1990) jsou znázorněny vpravo v grafu (po kliknutí lze zvětšit).

Ichtyofauna v revíru Bečva Rožnovská č.2

Revír je od pramenů až po silniční most Na Nové typicky pstruhovým pásmem s výskytem pstruha obecného, doprovázeného vrankou pruhoploutvou. Níže přistupuje pstruh duhový, lipan podhorní, jelec tloušť, střevle potoční a mřenka mramorovaná. Výskyt okouna říčního souvisí s jeho únikem (nebo přenosem oplozených jiker vodním ptactvem) z přehrady na Horní Bečvě. Celkový počet druhů od Rožnova po proudu stoupá a rozšiřuje se o hrouzka obecného, parmu obecnou, ouklejku pruhovanou a jelce proudníka. Přehrada Horní Bečva je osazována kaprem, línem, amurem a pstruhem potočním. Jako nežádoucí druh je zde četný okoun říční, jelec tlouš», plotice obecná.

Tabulka II. informuje o početnosti hlavních druhů ryb na jednotlivých profilech revíru (lokality 1 až 5) v kusech na hektar, jak byla zjištěna pracovníky

Ústavu ekologie krajiny AVČR Brno v roce 1993 a následně pak v září 1997, dva měsíce po odeznění červencových povodní.

Lokalita Druh 1993 1997
Na pasekách (pod Šorštýnem), Horní Bečva, říční km: 33,70 pstruh potoční
ostatní
778
 
1572
670
pod Mečůvkou, Horní Bečva, říční km: 30,70 pstruh potoční
ostatní
2196
911
1195
 
pod lávkou u Portáše, Prostř. Bečva, říční km: 23,00 pstruh potoční
pstruh duhový
lipan podhorní
ostatní
 
 
 
 
906
139
183
543
pod splavem u Tesly, Rožnov p.R., říční km: 13,70 pstruh potoční
pstruh duhový
lipan podhorní
ostatní
 
 
 
 
1143
217
223
1628
nad čističkou pod balvanitým skluzem, Zubří, říční km: 10,70 pstruh potoční
pstruh duhový
lipan podhorní
ostatní
42
 
42
1005
352
15
8
5102

Tabulka II.